Kategorie

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO
www.happyflower.pl

§ 1
Postanowienia ogólne

1. Regulamin określa zasady dokonywania zakupów w Sklepie.
2. Następujące pojęcia mają w niniejszym Regulaminie poniższe znaczenie:

a) Dni robocze - wszystkie dni tygodnia od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy;
b) Klient - osoba korzystająca ze  Sklepu, będąca osoba fizyczną, mającą pełną zdolność do czynności prawnej (a więc, co do zasady, która ukończyła 18. rok życia), osobą prawną lub jednostką organizacyjną, niebędącą osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną.
c) Konsument – osoba fizyczna dokonująca czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową (art. 221 Kodeksu cywilnego).
d) Konto klienta – zbiór informacji o Kliencie, a także o czynnościach dokonywanych przez Klienta w ramach Sklepu (w tym: dane klienta służące realizacji składanych zamówień, historia zamówień, dane o preferencjach Klienta dotyczących wybranych funkcjonalności Sklepu, dane dotyczące wpłat i nadpłat z tytułu zamówień) itd.
e) Sklep lub sklep internetowy - sklep internetowy, działający pod adresem www.happyflower.pl, prowadzony przez Sprzedawcę, za pośrednictwem którego Sprzedawca oferuje towary Klientom;
f) Sprzedawca – Ogrodnictwo Martyniak s.c Paweł i Jakub Martyniak, 43-300 Bielsko-Biała, ul. Wyzwolenia 422a, Nip PL 937 23 41 908
g) Towary – towary dostępne za pośrednictwem Sklepu.

3. Podane w Sklepie ceny nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego, a wyłącznie zaproszenie do zawarcia umowy.
4. Ceny w Sklepie podawane w polskich złotych, w wysokości netto. Ceny te nie zawierają kosztu dostawy i dokonania płatności - o wysokości których decyduje każdorazowo Klient przy dokonywaniu zamówienia. Ostateczna cena w odniesieniu do danej umowy sprzedaży Towarów określana jest w procesie składania oferty (zamówienia), zgodnie z §3 ust. 1 i 2.

§2
Rejestracja konta

1. Celem zawarcia umowy sprzedaży Towarów za pośrednictwem Sklepu, Klienci zobowiązani są do założenia odpowiedniego Konta.
2. Utworzenie Konta Klienta następuje poprzez:

a) wypełnienie przez Klienta formularza rejestracyjnego, dostępnego na stronie Sklepu (formularz wyświetli się po wyborze odpowiedniej podstrony Sklepu lub w trakcie dokonywania zamówienia). Wymagane jest przy tym co najmniej wypełnienie pól oznaczonych jako obligatoryjne,  Są to: imię i nazwisko lub firmę, adres, oraz adres poczty elektronicznej, a w przypadku przedsiębiorców – także NIP,
b) zaakceptowanie  treści Regulaminu oraz polityki plików cookie .

3. Klient może usunąć swe konto w Sklepie w każdym czasie poprzez wysłanie odpowiedniego wezwania na adres: biuro@happyflower.pl
4. Sprzedawca może usunąć Konto danego Klienta także w przypadku naruszenia przez niego Regulaminu, a w szczególności gdy Klient:

a) Podał w trakcie rejestracji w sklepie internetowym dane niezgodne z prawdą, niedokładne lub nieaktualne, wprowadzające w błąd lub naruszające prawa osób trzecich,
b) Dopuścił się za pośrednictwem sklepu internetowego naruszenia dóbr osobistych osób trzecich, w szczególności dóbr osobistych innych Klientów sklepu internetowego,W takim wypadku, powtórna rejestracja jest niedopuszczalna.

5. Usunięcie Konta nie wpływa na ważność wcześniejszych czynności prawnych, dokonanych przez Sprzedawcę z Klientem za pośrednictwem Sklepu.

§ 3
Składanie zamówień

1. Po założeniu Konta, Klient może dokonywać zakupu towarów za pośrednictwem Sklepu. W tym celu, Klient powinien dodać poszczególne Towary do „koszyka”, a następnie zatwierdzić swój wybór poprzez kliknięcie odpowiedniej opcji, dostępnej na witrynie Sklepu.
2. Po zatwierdzeniu listy wybranych Towarów, Klient powinien:

a) określić sposób dostawy
b) określić sposób płatności
c) potwierdzić aktualność danych, podanych przy rejestracji Konta, a także całkowitą cenę Towarów (obejmującą też podatek VAT, ewentualne koszty dostawy i dokonania płatności – jeśli występują)

3. Dokonanie czynności, o których mowa w ust. 1 i 2, jest równoznaczne ze złożeniem Sprzedawcy przez Klienta oferty zawarcia umowy sprzedaży towarów umieszczonych w koszyku, po wyświetlonych przez system cenach, podanych kosztach dostawy itd. (zob. ust. 2 lit. c podpunkt ostatni powyżej).
4. Z chwilą złożenia przez Klienta oferty zgodnie z ust. 3, do Klienta jest wysyłana wiadomość za pośrednictwem poczty elektronicznej, na adres podany przez Klienta podczas rejestracji konta użytkownika sklepu internetowego, z pisemnym potwierdzeniem warunków złożonej oferty (zamówienia).
5. Do zawarcia umowy sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą dochodzi z chwilą akceptacji przez Sprzedawcę otrzymanej wcześniej oferty (zamówienia) - w formie wiadomości przesłanej pocztą elektroniczną na adres podany podczas rejestracji konta użytkownika sklepu internetowego. Potwierdzenie złożenia oferty (zamówienia), o którym mowa w ust. 4, nie jest równoznaczne z akceptacją oferty (zamówienia).
6. Sprzedawca przewiduje też możliwość zawierania umów sprzedaży Towarów dostępnych w Sklepie z pominięciem serwisu internetowego, za pośrednictwem telefonu. W takim przypadku, umowa zawarta zostanie z pominięciem procedury określonej w §3 ust, 1-5 i dalszych zapisach niniejszego regulaminu, po:

a) osiągnięciu przez strony porozumienia co do rodzaju i ilości Towarów, a także kwestii określonych w §3 ust. 2 niniejszego regulaminu (sposób dostawy, sposób płatności, adres dostawy, całkowita cena Towarów).
b) podaniu przez Klienta wszystkich danych wskazanych w §2 ust. 2 lit. a niniejszego regulaminu.
c) oświadczeniu przez Klienta, że zapoznał się z niniejszym regulaminem (dostępnym w każdym czasie na witrynie Sklepu), a także że akceptuje jego postanowienia.

§4
Zapłata

1. Sprzedawca przewiduje następujące sposoby płatności:
• płatność „za pobraniem”
• przelew bankowy
Klient powinien oznaczyć wybrany sposób płatności w formularzu zamówienia.
2. Koszt płatności uzależniony jest od wybranego sposobu płatności. Klient jest zawiadamiany o koszcie płatności danego Towaru przed złożeniem zamówienia, zgodnie z §3. Nadto, informacje o aktualnych stawkach dostępne są także przez cały czas na witrynie Sklepu.
3. Niezwłocznie po zawarciu umowy sprzedaży Towaru, Sprzedawca wystawia Klientowi odpowiednią fakturę VAT lub paragon (zgodnie z wyborem Klienta) i załącza ów dokument do Towaru.
4. W przypadku płatności przelewem bankowym, zapłata powinna być dokonana przed dostawą Towarów, a w przypadku płatności „za pobraniem” – z chwilą dostawy Towarów.
5. Przelewów należy dokonywać na rachunek bankowy Sprzedawcy nr 41 8111 0009 2001 0026 9830 0001

§5
Realizacja zamówienia i dostawa Towarów

1. Sprzedawca przystąpi do realizacji zamówienia Klienta niezwłocznie po zawarciu umowy sprzedaży Towarów objętych zamówieniem (w przypadku płatności „za pobraniem”) lub niezwłocznie po uznaniu zapłaty za Towary na swym rachunku bankowym (w przypadku płatności przelewem bankowym).
2. Sposób dostawy oraz adres, pod  którym dostawa będzie dokonana, powinny być określone przez Klienta w formularzu zamówienia.
3. Możliwe sposoby dostawy to:
• przesyłka krajowa Poczty Polskiej  lub
• kurier, lub

dostawa transportem Sprzedawcy
4. Koszt dostawy uzależniony jest od: wybranego sposobu dostawy oraz wybranego sposobu płatności (przy płatności za pobraniem koszt dostawy jest wyższy). Klient jest zawiadamiany o koszcie dostawy danego Towaru przed złożeniem zamówienia, zgodnie z §3. Nadto, informacje o aktualnych stawkach dostępne są także przez cały czas na witrynie Sklepu.
5. Czas realizacji zamówienia jest sumą czasu przekazania przesyłki dostawcy i czasu dostawy przesyłki przez dostawcę. Sprzedawca zobowiązuje się, że przekaże Towary dostawcy w terminie określonym przy ich opisie, zamieszczonym w Sklepie . Czas, w którym Towary wydane zostaną Klientowi przez dostawcę, uzależniony jest natomiast od wybranego sposobu dostawy – i wynosi:
• przesyłka krajowa wysłana Pocztą Polską do 5 dni roboczych
• przesyłka wysłana kurierem do 3 dni roboczych
W przypadku płatności przelewem bankowym czas dostawy liczony jest od dnia uznania zapłaty na rachunku bankowym Sprzedawcy.
6. W przypadku braku możliwości realizacji zamówienia w terminie określonym w ust. 5 powyżej, Sprzedawca może:

a) poinformować o tym Klienta pocztą elektroniczną, na adres podany przy rejestracji Konta (ew. adres zaktualizowany) i zwrócić Klientowi całą otrzymaną sumę pieniężną – chyba, że Klient wyrazi zgodę na przedłużenie czasu otrzymania Towaru.
b) zaoferować Klientowi spełnienie świadczenia zastępczego. Klient może jednak wówczas odmówić przyjęcia świadczenia zastępczego i odstąpić od umowy na zasadach opisanych w §7, ze zwrotem Towaru na koszt Sprzedawcy.

7. Adres, na który towar ma być wysłany, powinien znajdować się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Sprzedawca nie realizuje dostaw poza ten obszar.

§6
Odpowiedzialność za wady

1. Sprzedawca nie udziela gwarancji na Towary.
2. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność za wady Towarów w przypadku Klientów będących konsumentami na zasadach określonych w ustawie z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego, a w przypadku pozostałych Klientów – na zasadach określonych w ustawie z dnia 23.04.1964 r. – Kodeks cywilny.
3. Wady towarów (reklamacje) można składać między innymi z wykorzystaniem formularza kontaktowego dostępnego na stronie www.happyflower.pl/kontakt, za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres biuro@happyflower.pl. lub w formie pisemnej na adres Sprzedawcy podany w §1.
4. W treści zgłoszenia reklamacyjnego Klient powinien, w miarę możliwości, podać:

a) nr faktury wystawionej w odniesieniu do towaru, którego dotyczy reklamacja.
b) opis wady, w tym zwłaszcza: na czym wada polega, kiedy się ujawniła.
c) czego Klient żąda w związku ze złożeniem reklamacji
- przy czym brak któregokolwiek z powyższych elementów w zgłoszeniu reklamacyjnym, dokonanym przez Klienta będącego konsumentem, nie stanowi przeszkody dla rozpatrzenia reklamacji. Przesłanie kompletnej dokumentacji może jednak przyspieszyć postępowanie.

§7
Konsumenckie prawo odstąpienia

1. Klient, będący konsumentem, może - zgodnie z brzmieniem ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz.U. nr 22 poz. 271) - odstąpić od zawartej umowy sprzedaży w terminie 10 dni od daty odbioru zamówionego Towaru. Do zachowania ww. terminu wystarczy wysłanie Sprzedawcy oświadczenia o odstąpieniu od umowy przed jego upływem.
2. W razie odstąpienia od umowy w trybie ust. 1 umowa jest uważana za niezawartą, a Klient jest zwolniony z wszelkich zobowiązań. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie czternastu dni.
3. Obowiązek Sprzedawcy do zwrotu świadczenia Klienta, o którym mowa w ust. 2, obejmuje zarówno cenę Towaru, jak i wszelkie inne kwoty zapłacone przez Klienta tytułem umowy sprzedaży Towaru – w tym koszty pierwotnej wysyłki. Tym niemniej, jeżeli odstąpienie dotyczyło jedynie części Towarów wysłanych jedną paczką, Sprzedawca zwróci Klientowi tytułem kosztów pierwotnej wysyłki jedynie kwotę odpowiadającą kosztowi wysyłki zwracanego Towaru - którą Klient zobowiązany byłby zapłacić Sprzedawcy zamawiając tylko ten Towar.
4. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość, o którym mowa w ust. 1, nie przysługuje Klientowi w przypadkach:

a) świadczenia usług rozpoczętego, za zgodą konsumenta, przed upływem terminu, o którym mowa w ust. 1,
b) dotyczących nagrań audialnych i wizualnych oraz zapisanych na informatycznych nośnikach danych po usunięciu przez konsumenta ich oryginalnego opakowania,
c) umów dotyczących świadczeń, za które cena lub wynagrodzenie zależy wyłącznie od ruchu cen na rynku finansowym,
d) świadczeń o właściwościach określonych przez konsumenta w złożonym przez niego zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą,
e) świadczeń, które z uwagi na ich charakter nie mogą zostać zwrócone lub których przedmiot ulega szybkiemu zepsuciu,
f) dostarczania prasy,
g) usług w zakresie gier hazardowych.

§8
Ochrona danych osobowych

1. Poprzez rejestrację Konta lub dokonanie zamówienia zgodnie z §2 i 3, Klient wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych, podanych na formularzu zamówienia, celem wykonania przez Sprzedawcę obowiązków wynikających z umowy z Klientem, a także niniejszego Regulaminu (w tym zwłaszcza – do wysyłki towaru, wystawienia faktury i prowadzenia bieżącej korespondencji).
2. Klient może wyrazić zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych przez Sprzedawcę w celach marketingowych, a także zgodę na otrzymywanie od Sprzedawcę informacji handlowej drogę elektroniczną.
3. Administratorem danych osobowych Klienta, podanych zgodnie z niniejszym regulaminem jest Sprzedawca – którego szczegółowe dane podano w §1. Sprzedawca przetwarza dane osobowe Klientów wyłącznie w zakresie przewidzianym przepisami prawa, w tym zwłaszcza ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. - Dz.U.02.101.926 z późn. zm.; dalej: uodo) lub niniejszego regulaminu.
4. Sprzedawca zobowiązuje się do podjęcia niezbędnych środków technicznych i organizacyjnych celem ochrony przetwarzanych danych osobowych.
5. W przypadkach i na zasadach określonych w ustawie o ochronie danych osobowych, w tym zwłaszcza w jej art. 24 oraz art. 32-35 uodo, Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania lub usunięcia.
6. W każdym przypadku ujawnienie przez Klienta danych osobowych jest dobrowolne - z zastrzeżeniem, że niektóre dane są niezbędne Sprzedawcy celem wykonania umowy sprzedaży zawartej za pośrednictwem Sklepu.
7. Dane osobowe Klientów mogą być udostępniane osobom trzecim w przypadku, gdy takie prawo lub obowiązek wynika z przepisów prawa.

§9
Wymagania techniczne, zakaz umieszczania treści bezprawnych, reklamacje na działalność Sklepu

1. Sprzedawca udostępnia Klientom za pośrednictwem Sklepu możliwość nieodpłatnego korzystania z następujących usług świadczonych drogą elektroniczną (w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, Dz.U.2002.144.1204  z późn. zm.):a) udostępnianie zawartości Sklepub) zawieranie ze Sprzedawcą umów sprzedaży Towarów za pośrednictwem Sklepu, na zasadach określonych w niniejszym regulaminie.
2. Celem skorzystania z powyższych usług, Klient powinien dysponować: urządzeniem umożliwiającym połączenie z Internetem i posiadającym system operacyjny, łączem internetowym, niezbędnym oprogramowaniem (przeglądarką internetową) oraz kontem poczty elektronicznej.
3. Zasady przechowywania przez Sprzedawcę plików cookies na urządzeniach Klienta, a także dostępu Sprzedawcy do owych plików cookies określa Polityka plików cookies, stanowiąca załącznik do niniejszego regulaminu
4. Klient zobowiązuje się, że nie będzie umieszczał w ramach Sklepu treści (np. komentarzy) o charakterze bezprawnym - w tym zwłaszcza treści propagujących przemoc lub pornografię lub treści naruszających prawa osób trzecich. W razie otrzymania przez Sprzedawcę urzędowego zawiadomienia lub wiarygodnej wiadomości o bezprawnym charakterze przechowywanych treści dostarczanych przez Klienta, Sprzedawca może uniemożliwić dostęp do tych treści.
5. Klient zobowiązuje się do

a) niekorzystania ze Sklepu w sposób zakłócający jego funkcjonowanie, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń,
b) niepodejmowania działań takich jak: rozsyłanie lub umieszczanie w ramach sklepu internetowego niezamówionej informacji handlowej (spam),
c) korzystania ze sklepu internetowego w sposób nieuciążliwy dla innych klientów oraz Sprzedawcy,

6. W przypadku niezadowolenia z działalności Sklepu, Klient ma możliwość złożenia reklamacji pocztą elektroniczną, na adres: biuro@happyflower.pl. Klient zostanie poinformowany o sposobie załatwienia reklamacji na adres poczty elektronicznej, z którego została ona wysłana, w terminie 14 dni od jej otrzymania przez Sprzedawcę.

§10
Zmiany regulaminu

1. Sprzedawcy przysługuje prawo zmiany postanowień niniejszego Regulaminu. W takim przypadku:

a) Klienci zostaną poinformowani o zmianach za pośrednictwem poczty elektronicznej, na adres wskazany przy rejestracji - na co najmniej 14-dni przed wejściem zmian w życie.
b) Klienci zostaną poproszeni o akceptację zmian regulaminu przy najbliższym logowaniu.

2. Brak akceptacji zmian regulaminu jest tożsamy z wypowiedzeniem umowy o świadczenie usług elektronicznych, wskazanych w §9 niniejszego regulaminu ze skutkiem natychmiastowym - z zastrzeżeniem §10 ust. 3 poniżej.
3. Zmiany regulaminu nie będą w żaden sposób naruszać praw nabytych przez Klientów, w szczególności nie będą miały wpływu na złożone zamówienia - które będą realizowane na zasadach dotychczasowych.

§11
Postanowienia końcowe

1. Prawem właściwym dla niniejszego regulaminu, a także dla wszelkich umów zawartych w jego wykonaniu (w tym zwłaszcza umów sprzedaży Towarów) jest prawo polskie.

Załącznik nr 1 do regulaminu – Polityka plików Cookies

§1

1. Niniejsza Polityka określa zasady przechowywania przez Sprzedawcę informacji oraz dostępu Sprzedawcy do informacji już przechowywanej na Urządzeniach Klienta w formie plików Cookies.
2. Wszelkie pojęcia, zdefiniowane w Regulaminie, zachowują swoje znaczenie także na gruncie ni niniejszej Polityki. Nadto, następującym pojęciom nadaje się poniższe znaczenie:

a) Cookies - oznacza dane informatyczne, w szczególności niewielkie pliki tekstowe, zapisywane i przechowywane na urządzeniach za pośrednictwem których Klient korzysta ze stron internetowych Sklepu.
b) Cookies Własne - oznacza Cookies zamieszczane przez Sprzedawcę, związane ze świadczeniem usług droga elektroniczną przez Sprzedawcę za pośrednictwem Sklepu.
c) Cookies Zewnętrzne - oznacza Cookies zamieszczane przez osoby trzecie, za pośrednictwem strony internetowej Sklepu.
d) Polityka – niniejszej Polityka plików Cookiem, stanowiąca załącznik nr 1 do Regulaminu.
e) Urządzenie - oznacza elektroniczne urządzenie za pośrednictwem, którego Klient uzyskuje dostęp do Sklepu.

§2

1. Sprzedawca za pomocą plików Cookies przechowuje na Urządzeniu Klienta informacje lub uzyskuje dostęp do informacji już przechowywanej – na zasadach określonych w niniejszej Polityce.
2. Sprzedawca wykorzystuje następujące typy plików Cookies:

a) Cookies sesyjne: są przechowywane na Urządzeniu Klienta i pozostają tam do momentu zakończenia sesji danej przeglądarki. Zapisane informacje są wówczas trwale usuwane z pamięci Urządzenia
b) Cookies trwałe: są przechowywane na Urządzeniu Klienta i pozostają tam do momentu ich skasowania. Zakończenie sesji danej przeglądarki lub wyłączenie Urządzenia nie powoduje ich usunięcia z Urządzenia.

3. Korzystanie przez Sprzedawcę z plików Cookies nie powoduje zmian konfiguracyjnych w Urządzeniu Klienta i oprogramowaniu zainstalowanym w tym Urządzeniu.

§3

1. Sprzedawca wykorzystuje Cookies Własne w następujących celach: 

a) uwierzytelnianiu Klienta w serwisie i zapewnieniu sesji użytkownika w Sklepie
b) realizacji procesów niezbędnych dla pełnej funkcjonalności sklepu internetowego

2. Sprzedawca wykorzystuje Cookies Zewnętrzne w następujących celach:

a) zbieranie ogólnych i anonimowych danych statycznych za pośrednictwem narzędzi analitycznych, Google Analytics
b) wykorzystanie funkcji interaktywnych w celu popularyzacji Sklepu za pomocą serwisów społecznościowych, Facebook 

§4

1. Klient ma możliwość ograniczenia lub wyłączenia dostępu plików Cookies do swojego Urządzenia w ustawieniach przeglądarki internetowej lub poprzez konfigurację usługi - w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików Cookies bądź informować o każdorazowym zamieszczeniu Cookies na Urządzeniu Klienta. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików Cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).
2. Klient może w każdej chwili usunąć pliki Cookies.
3. Ograniczenie stosowania plików Cookies, może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej Sklepu.